داوطلبـانی کـه در آزمـون کارشناسـی ارشـد ناپیوسته سال 96 پذیرفته می شوند، باید در زمان ثبت نـام، اصـل مـدرك یا گواهی فراغت از تحصیل دوره کارشناسـی (یـا مقطـع بالاتر از آن)، اصل ریـز نمـرات دروس گذرانـده شـده، مـدارك وظیفـه عمـومی را در زمان مشخص شده بـه واحد دانشگاهی ارائه نمایند.

 

 

 

 

سامانه صدای مشاور تحصیلی

می توان جهت مشاوره با تلفن ثابت و بدون کد در سراسر

کشور باشماره 9099071611 تماس بگیرید.

تماس همه روزه از ساعت 8 تا 12 شب

حتی روزهای تعطیل

 تماس از موبایل های همراه اول بدون گرفتن صفر اول : 99225595

 

 

 

 

شرایط اختصاصی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسـته


داشـتن مـدارك کارشناسـی یــا کارشناسی ارشد یـا دکتـري عمـومی یـا حرف های مورد تأیید شورای عـالی انقـلاب فرهنگـی و یـا اشتغال به تحصـیل در سـال آخـر یکـی از ایـن مقـاطع، همچنــین داوطلبــان مشــمولی کـه در مقطــع کارشناسی ارشد پیوسـته یـا دکتـری حرفـه ای تحصـیل مـی کـرده انــد و بــه دلیـل انصـراف یــا اخــراج مــدرك کارشناسی به آنان اعطا شده اسـت نمـی تواننـد در ایـن آزمون شرکت کنند. این افـراد در صـورت شرکت و قبولی در آزمون، جهت ثبت نام باید کـارت پایان خدمت یا معافیت دائم ارائه نمایند.

 

 

 

 

 

ضوابط و شرایط کلی تحصیل در دانشـگاه آزاد


1- دانشجو باید کلیه قوانین و مقـررات عمومی دانشـگاه آزاد و ضـوابط خـاص واحـد دانشگاهی محـل تحصـیل خـود را رعایـت نمایـد و در صورت عدم رعایت آن در هر مرحله از تحصیل مشـمول اعمال آیین نامه مربوط به ضوابط گزینش دانشگاه خواهـد شد.
2- پذیرفته شدگان نبایـد بـرای شـروع و ادامـه تحصیل از لحاظ قوانین کشوری منعی داشته باشند.
3- دانشگاه تعهدی برای تـأمین خوابگـاه و یـا امکانـات اقــامتی دانشــجویان نــدارد، ولی واحــدهای دانشگاهی حدود امکانات خود را هنگام ثبت نام به اطلاع
پذیرفته شدگان خواهند رساند.
4- چنانچه داوطلب در هریک از مراحل آزمـون مرتکب تقلب یا تخلف شـود موضـوع در هیـأت رسیدگی به تخلفـات مطـرح و برابـر ضـوابط و مقـررات مربوطه با او رفتار خواهد شد. 
5- مقررات آموزشی و تعداد واحـدهای درسـی رشـته هـای دوره کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته براســاس ضوابط و مقـررات شـورای عـالی برنامـه ریـزی تعیین می شود.
6- ممکــن است قبول شدگان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته بنا به تشـخیص گـروه آموزشـی مربـوط، ملزم به گذراندن حداکثر 12 واحد درس جبرانـی (دروس جبرانی دروسی هستند کـه از بـین دروس تعریـف شـده دوره کارشناسی رشـته پذیرفتـه شـده دانشـجو انتخـاب می شود) علاوه بر دروس دوره باشند کـه قبـل از شـروع دوره اصلی ارائه می گردد.
7- از دانشــجویان بــرای تــأمین هزینـه هــای تحصیلی، در هر نیمسال تحصیلی برطبق مقررات مربوطـه شهریه دریافت می گردد. شهریه دروس هر ساله متناسـب با نرخ تورم و مطابق با مصوبه هیأت امنای دانشگاه تغییـر خواهد نمود.
8- طــول مــدت مجــاز تحصــیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دو سـال و تـا یکسـال دیگـر قابل تمدید است.
9- حداقل نمره قبـولی هـر درس در امتحانـات داخلی در تمام دروس دوره کارشناسی ارشد 12 و شرط فارغ التحصیلی، داشتن حداقل معدل کل 14 می باشد.
10- چنانچه دانشـجوی دوره کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته در هـر یـک از نیمسـال های تحصـیلی میـانگین نمـرات کمتـر از 14 کسـب نمایــد، مشــروط محســوب می گردد و در صورتی که در دو نیمسـال مشـروط گـردد، در هر مرحله ای از تحصیل که باشد از ادامـه تحصـیل او جلوگیری خواهد شد.
11- از آنجایی کـه پذیرفتـه شـدگان دوره هـای تحصیلات تکمیلی تا پایـان دوره بایـد در همـان واحـد اولیه و رشته قبولی ادامه تحصـیل دهنـد، لـذا انتقـال بـه
واحدهای دیگر و یا تغییر رشته این گونه دانشجویان میسـر نیست.
12- با توجه به مقررات دانشگاه آزاد جابجایی، انتقال و میهمانی دانشجویان مطابق آئـین نامـه نقـل و انتقـالات دانشجویان دانشگاه آزاد انجام می شود و هرگونه جابجایی، انتقال و میهمانی از واحدها، پردیس ها و مراکز بین المللی و بـرون مرزی به دیگر واحدهای دانشگاه آزاد ممنوع می باشد.

 

 

 

 

 

 

 
میتوانید جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96-97 با سامانه صدای مشاور به شماره  9099071611  با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد تماس بگیرید.

همان طور که می دانید تحصیل در دانشگاه آزاد خوی مستلزم پرداخت شهریه است و معمولا بعد از اطلاع از عنوان رشته های موجود

همان طور که می دانید تحصیل در دانشگاه آزاد میاندواب مستلزم پرداخت شهریه است و معمولا بعد از اطلاع از عنوان رشته های موجود

همان طور که می دانید تحصیل در دانشگاه آزاد بناب مستلزم پرداخت شهریه است و معمولا بعد از اطلاع از عنوان رشته های موجود

همان طور که می دانید تحصیل در دانشگاه آزاد تیکمه داش مستلزم پرداخت شهریه است و معمولا بعد از اطلاع از عنوان رشته های موجود

همان طور که می دانید تحصیل در دانشگاه آزاد شبستر مستلزم پرداخت شهریه است و معمولا بعد از اطلاع از عنوان رشته های موجود

همان طور که می دانید تحصیل در دانشگاه آزاد مراغه مستلزم پرداخت شهریه است و معمولا بعد از اطلاع از عنوان رشته های موجود

همان طور که می دانید تحصیل در دانشگاه آزاد جلفا مستلزم پرداخت شهریه است و معمولا بعد از اطلاع از عنوان رشته های موجود

همان طور که می دانید تحصیل در دانشگاه آزاد سنندج مستلزم پرداخت شهریه است و معمولا بعد از اطلاع از عنوان رشته های موجود

همان طور که می دانید تحصیل در دانشگاه آزاد کردستان مستلزم پرداخت شهریه است و معمولا بعد از اطلاع از عنوان رشته های موجود

همان طور که می دانید تحصیل در دانشگاه آزاد اراک مستلزم پرداخت شهریه است و معمولا بعد از اطلاع از عنوان رشته های موجود

همان طور که می دانید تحصیل در دانشگاه آزاد مرکزی مستلزم پرداخت شهریه است و معمولا بعد از اطلاع از عنوان رشته های موجود

همان طور که می دانید تحصیل در دانشگاه آزاد بندرعباس مستلزم پرداخت شهریه است و معمولا بعد از اطلاع از عنوان رشته های موجود

همان طور که می دانید تحصیل در دانشگاه آزاد هرمزگان مستلزم پرداخت شهریه است و معمولا بعد از اطلاع از عنوان رشته های موجود

همان طور که می دانید تحصیل در دانشگاه آزاد خرم آباد مستلزم پرداخت شهریه است و معمولا بعد از اطلاع از عنوان رشته های موجود

همان طور که می دانید تحصیل در دانشگاه آزاد لرستان مستلزم پرداخت شهریه است و معمولا بعد از اطلاع از عنوان رشته های موجود

همان طور که می دانید تحصیل در دانشگاه آزاد یزد مستلزم پرداخت شهریه است و معمولا بعد از اطلاع از عنوان رشته های موجود

همان طور که می دانید تحصیل در دانشگاه آزاد یاسوج مستلزم پرداخت شهریه است و معمولا بعد از اطلاع از عنوان رشته های موجود

همان طور که می دانید تحصیل در دانشگاه آزاد کهکیلویه و بویر احمد مستلزم پرداخت شهریه است و معمولا بعد از اطلاع از عنوان رشته های موجود

همان طور که می دانید تحصیل در دانشگاه آزاد همدان مستلزم پرداخت شهریه است و معمولا بعد از اطلاع از عنوان رشته های موجود

امضا

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با این مطلب با مشاورین صدای مشاور تماس حاصل نمایید

تماس از تلفن ثابت سراسر ایران بدون گرفتن کد : 9099071611

تماس با خط همراه اول 99225595

پاسخگویی 8 صبح تا 12 شب (حتی ایام تعطیل)